Regulamin Akcji

Testowanie Produktu - Mleko następne NenaBaby 2 i mleko modyfikowane NenaBaby 3

§1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja testowania produktów marki NenaBaby prowadzona jest na stronie https://klub.nenababy.pl/ i dalej nazywana jest “Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji Testowanie Produktu – Mleko następne NenaBaby 2 i mleko modyfikowane NenaBaby 3 jest firma Kügelgen sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 18 a, 87-800 Włocławek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000875249, NIP: 9562365421, REGON: 387758263 dalej: „Organizator”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Akcji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna na stronie Klubu marki NenaBaby.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie https://klub.nenababy.pl/.

§2 Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Nazwa akcji: Testowanie Produktu – “Mleko następne NenaBaby 2 i mleko modyfikowane NenaBaby 3”.
 2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która:
  a) przystąpi do klubu NenaBaby,
  b) złoży zamówienie za pośrednictwem domeny https://klub.nenababy.pl/,
  c) zaakceptuje regulamin akcji zamieszczony w formularzu zamówienia,
  d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby mające ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  e) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora
 3. Produkty do testowania zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora informacji o przyjęciu zamówienia.
 4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z akcji wyłącznie w Klubie marki NenaBaby, w domenie https://klub.nenababy.pl/.
 5. Uczestnik może skorzystać z akcji jeden raz. Na jeden adres e-mail można zamówić tylko 1 produkt testowy.
 6. Po otrzymaniu zamówionego produktu, klient otrzyma mail z ankietą, w której prosimy o podzielenie się opinią na temat produktu i doświadczeniami związanymi z testowaniem mleka NenaBaby.

§3 Czas i kryteria akcji

 1. Czas trwania Akcji: od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 25 kwietnia 2023 roku z możliwością przedłużenia lub zawieszenia w dowolnej chwili decyzją organizatora.
 2. Organizator zapewnia, że przekazuje Użytkownikowi do Testowania wyłącznie pełnowartościowe produkty spożywcze, hermetycznie zamknięte. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktów powstałe podczas transportu lub po dostarczeniu ich Użytkownikowi. Użytkownik przed przygotowaniem produktów do spożycia powinien upewnić się, że produkt nie został uszkodzony i może zagrażać w jakikolwiek sposób zdrowiu i życiu niemowlęcia. Decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w szczególności poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą, uwzględniając indywidualne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.
 3. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika produktów do Testowania w przewidzianym u przewoźnika czasie, przesyłka zostanie wysłana po raz drugi po ponownym opłaceniu przez zamawiającego kosztów przesyłki. W przypadku drugiego – ponownego nieodebrania przesyłki, uprawnienie do otrzymania produktów do Testowania wygasa, zaś Organizator nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki zamówionych produktów.
 4. Osoby, którym zostały wysłane produkty do Testowania, zobowiązują się do wypełnienia ankiety wysłanej drogą elektroniczną przez Organizatora Akcji – markę NenaBaby oraz zamieszczenia oceny przetestowanego produktu na stronie www.nenababy.pl. Opinie będą zamieszczane na stronie Organizatora z zachowaniem poufności danych (do publicznej wiadomości publikowane będzie tylko imię osoby udzielającej opinie).
 5. Organizator nie umieści opinii, które będą zawierać treści obraźliwe, naruszające czyjeś prawa autorskie, erotyczne, niecenzuralne, nieprzyzwoite , naruszające godność osobistą czy nawiązania do symboli religijnych, etnicznych czy rasowych. Organizator zastrzega także sobie możliwość usuwania opinii, które mają charakter reklamy mleka początkowego lub zniechęcają do karmienia niemowląt mlekiem matki.
 6. Organizator przypomina, że mleko matki jest najlepszym pożywieniem dla Twojego dziecka. Karmienie piersią zawiera wszystko, czego Twoje dziecko potrzebuje do zdrowego wzrostu i rozwoju. Zalecamy karmienie dziecka piersią przez co najmniej pierwsze sześć miesięcy. Jeśli jednak musisz karmić butelką, nasza formuła stanowi odpowiednią alternatywę.
 7. Dane osobowe:
  a) Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Kügelgen sp. z o.o.
  b) W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] , telefonicznie pod numerem +48 534 362 299, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w § 1 ust. 1 lub osobiście w siedzibie Administratora.
  c) Osoby testujące produkty NenaBaby stają się jednocześnie użytkownikami Klubu NenaBaby. W Klubie NenaBaby Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, oraz adres mailowy zgodnie z zamieszczonymi na stronie NenaBaby ogólnymi zasadami i warunkami użytkowania serwisów internetowych oraz Klubu Nenababy.
  d) W celu przesłania produktów Użytkownikom zakwalifikowanym do Testowania produktów marki NenaBaby, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy. Podanie numeru telefonu oraz adres mail jest konieczne w celu usprawnienia dostawy przesyłek kurierskich. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, aby Administrator mógł przesłać wybranym Użytkownikom produkty przeznaczone do Testowania.
  e) Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych NenaBaby dostarczana jest Użytkownikowi przed rejestracją poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej.
  f) Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Akcji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Testowanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540 z póz. Zm).
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Akcji, w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj, a w zakresie samej sprzedaży zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego NenaBaby, dostępne tutaj.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.06.2022 r.